• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 ประวัติเมืองจำปาสัก ตระกูล ณ จำปาสัก ลาวใต้
จำปาสักถิ่นอารยธรรมอันเก่าแก่

จำปาสักเมืองโบราณที่มีประวัติและตำนานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เมืองจำปาสักอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงไม่ได้เสียให้กับฝรั่งเศสที่ได้ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไป ไทยเองไม่อยากเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามจึงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะถ้าหากเมืองเสรียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ จำปาสักและไชยบุรียังเป็นของไทย นครวัด นครธม หลี่ผี ไนแองการ่าเอเชียคอนพระเพ็งสร้างชื่อเสียงและได้ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวไม่น้อย

เมืองจำปาสัก ประวัติเมืองจำปาสัก จำปาสัก ลาวภาคใต้

นครจำปาสักมีการย้ายเมืองอยู่หลายครั้งปรากฏหลักฐานกระจายให้พบเห็นอยู่ทั่วบริเวณ ชุมชนพื้นที่จำปาสักเดิมรับอิทธิพลของอาณาจักรจามปาและชนพื้นเมืองอาศัยปะปนมีพวกข่ากูย หลังจากขอมขับไล่จามปาออกไปจึงตั้งเมืองเศรษฐปุระเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละก่อนแตกเป็นเจนละบกและเจนละน้ำ นครกาลจำปากนาคบุรีศรีบันทึกเป็นตำนานแรกของนครจำปาสัก และเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครจำปาศักดิ์นาคบุรีศรี ท้ายสุดเหลือเพียงนครจำปาสัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมพักอยู่ที่เมืองจำปาสักนี้มากกว่าเมืองปากเซ เพราะเมืองจำปาสักยังคงรักษาโบราณสถานอันเก่าแกซึ่งมีอยู่มากมายในอดีตนครจำปาสักที่เก่าแก่ หากจะเที่ยวเมืองเก่าจำปาสักอย่างละเอียดถ้วนทั่วต้องใช้เวลาหลายวัน เมืองจำปาสักจึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ

เมืองจำปาสัก ประวัติเมืองจำปาสัก ลาวภาคใต้ 

เมืองจำปาสักมีการย้ายที่ตั้งเมืองหลายครั้ง ครั้งแรกจำปาสักตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองเก่าบ้านหนองเวียงหรือเมืองเศรษฐปุระเดิมตำนานจำปาสักเล่าว่า พระยากำมะทาเป็นผู้นำไพร่พลมาตั้งบ้านเมืองบริเวณเมืองเดิมของท้าวคัชนาม มีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องเรื่อยมาขนานนามชื่อเมืองว่านครกาลจำปากนาคบุรีศรี มีพระเจ้าสุทัศนราชาครองเมือง ต่อมาถึงแก่พิราลัยไม่มีกษัตริย์ปกครองเหลือนางเภาผู้เป็นบุตรีจึงยกให้รักษาเมือง นางเภาลักลอบได้เสียกับเจ้าปางคำจนมีครรภ์กำเนิดบุตรีชื่อนางแพง เมื่อเติบโตขึ้นจึงได้เป็นผู้รักษาเมืองนครกาลจำปากนาคบุรีศรี พระครูหลวงโพนเสม็ดหรือพระยาครูขี้หอมได้รับอาราธนาบัญชาการบ้านเมือง ต่อจากนางแพงที่ชราภาพ และเห็นว่าประชาขนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก พระยาครูขี้หอมได้บัญชาการเมืองระยะหนึ่ง แต่ด้วยเกรงว่าจะผิดวินัยสมณะเพศ หากใช้อำนาจปราบปรามผู้กระทำใด จึงได้รับอัญเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ บุตรชายของเจ้านางสุมังคลา ราชธิดาพระยาสุริยวงศาธรรมิกราชขึ้นครองราชย์ ตั้งพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็น สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร และเปลี่ยนนามเมืองเป็น นครจำปาสักนาคบุรีศรี

เมืองจำปาสัก ประวัติเมืองจำปาสัก ลาวภาคใต้

เจ้าพระยาผู้ครองเมืองจำปาสักย้ายนครจำปาสัก 5 แห่ง ปัจจุบันตั้งอยู่ระหว่างบ้านโพนบกกับวัดละครอันเป็นที่ตั้งของตัวเมืองจำปาสักในปัจจุบัน เจ้านครจำปาสักคนสุดท้ายคือเจ้ายุติธรรมธร(คำสุก) หลังจากนั้นเมืองนครจำปาสักตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และตั้งเจ้าราชดนัย(หยุย)โอราช เป็นผู้ปกครองนครจำปาสัก แทนตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเป็นการยกเลิกระบบกษัตริย์ไปโดยปริยายยกเลิกตำแหน่งผู้ครองนครจำปาสัก เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก บุตรชายได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว หลังเจ้าร้อยเอกกองแลปฏิวัติเจ้าสมสนิท แล้วเชิญเจ้าสุวรรณภูมาจากประเทศฝรั่งเศสมาควบคุมสถานการณ์พระพุทธปฏิมาแก้วผลึกหรือพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย ที่หอพระสุราไลยพิมานในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวัดพระแก้วได้รับอัญเชิญมาจากนครจำปาสักในรัชกาลที่ 2 เป็นของลาวถูกค้นพบในสมัยเจ้าสร้อยศรีสมุทร

ตระกูล ณ จำปาสักเปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตลาวใต้ ฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจำปาสักยังอยู่ภายใต้การปกครองของไทย หลังจากไทยได้ยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเพื่อแลกกับคำว่าชนะสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทิ้งเพื่อนรักญี่ปุ่นให้แพ้สงครามโดยลำพัง จำปาสักที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงก็ถูกตัดไปพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็งหรือไนแองการ่าแห่งเอเชีย ปราสาทวัดพู

เจ้ายุติธรรมทร(หยุย ณ จำปาสัก) เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของลาวใต้

​จากนั้นฝรั่งเศสยกเลิกยกเลิกเจ้าผู้ครองนครจำปาสักและแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการเมืองจำปาสักแทน เป็นการยกเลิกระบบกษัตริย์ไปโดยปริยาย เจ้ายุติธรรมธร(คำสุก)จึงถือได้ว่าเป็นเจ้ามหาชีวิตคนสุดท้ายของจำปาสัก ต่อมาพระราชโอรสคนโต เจ้าคำสุก ณ จำปาสัก เป็นเจ้าผู้ครองนครต่อ และเจ้าหยุย ณ จำปาสัก เป็นเจ้ายุติธรรมธรลำดับ1-3 จึงเปรียบเสมือนเจ้าผู้ครองนครจำปาสักคนสุดท้ายคือเจ้ายุติธรรมธร(หยุย ณ จำปาสัก)

ตระกูล ณ จำปาสัก เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของลาวใต้
อัฐิธาตูของตระกูล ณ จำปาสักที่เก็บไว้รวมกันที่นี่

ฝรั่งเศสได้แต่งตั้งราชบุตรของเจ้ายุติธรรมธรคือเจ้าราชดนัย(หยุย ณ จำปาสัก)เป็นผู้ว่าการเมืองจำปาสักเมื่อ พ.ศ.2446 มีชายา 5 คนมีบุตรรวมกัน 20 คนบุตรของเจ้าราชดนัยที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีลาว และ เจ้าบุญอ้อม ณ จำปาศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ในรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาว ส่วนดอกฟ้าจำปาสักที่ขุนหลวงวิจิตรวาทการเขียนคือเจ้านางสุดาจันทร์ ณ จำปาสัก ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่
วังเจ้ามหาชีวิต ตระกูล ณ จำปาสัก เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของลาวใต้

ฝรั่งเศสตั้งใจสร้างให้เจ้ามหาชีวิตลาวใต้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน

เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์

เที่ยวลาวภาคใต้ จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน

KL3.1 ปากเซ ปากซอง ดอนโขง ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมเที่ยวลาวภาคใต้จำปาสักสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย เลือกเที่ยวเฉพาะที่สำคัญเข้าจำปาสักลาวใต้ช่วงสายไปเมืองปากซอง เที่ยวน้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วม แล้วกลับมาพักเมืองปากเซ วันที่สองไปไนแองการร่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง เที่ยวน้ำตกหลี่ผีล่องมหานทีสีทันดร ก่อนกลับแวะร้านสินค้าปลอดภาษีด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากเซ ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,400 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.2 : ปากซอง ดงบอริเวน สาละวัน ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปเที่ยวลาวใต้มาแล้วไปเที่ยวเส้นทางใหม่เหมาะสำหรับท่านผู้หลงใหลความบริสุทธิ์จากอ้อมกอดของธรรมชาติ เส้นทางที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแนวป่าดงดิบและชนเผ่าโบราณ
เข้าด่านช่องเม็กผ่านเมืองปากเซขึ้นที่ราบสูงบอริเวนสู่
เมืองปากซอง แวะชมน้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง จากนั้นไปดูน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจำปาสักน้ำตกเซกะตาม พักค้างคืนที่ภูเทวดาเมืองปากซองอากาศเย็นสบายทั้งปี วันที่สองไปแขวงสาละวันชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง ผาส้วม แล้วกลับด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากซอง สาละวัน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,100 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.3 : เที่ยวลาวใต้จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

เที่ยวลาวใต้จำปาสักโปรแกรมทัวร์ทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมเดินทางมากที่สุดของลาวภาคใต้
วันแรกด้วยการเที่ยวชม
ปราสาทวัดพูเมืองจำปาสัก วัดหลวงเมืองปากเซ 
วันที่สองไป
ไนเองการ่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง แล้วนั่งเรือล่องมหานทีสีทันดรไปชมน้ำตกหลี่ผี แล้วย้อนกลับมาพักโรงแรมเมืองปากเซ 
วันที่สามไป
เมืองปากซองชมน้ำตกตาดเยือง น้ำตกคู่แฟดหรือน้ำตกตาดฟาน ผาส้วมเป็นจุดสุดท้าย แวะตลาดดาวเรือง ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็กของฝาก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,900บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.4 : เที่ยวลาวใต้ปากเซ ปากซอง สาละวัน ดอนโขง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

เที่ยวลาวใต้ตามโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้หลบหนีความวุ่นวายไปสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ
วันแรก แวะตลาดดาวเรืองไป
เมืองปากซอง ชมน้ำตกตาดฟาน เลยไปน้ำตกเซกะตาม แวะไ่ธนาทร ก่อนพักบนยอดเขาภูเทวดาเย็นทั้งปี
วันที่สอง 
ไปแขวงสาละวันชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง น้ำตกผาส้วม นั่งรถยาวไปชมไนแองการ่าเอเชียน้ำตกคอนพระเพ็ง ข้ามสะพานไปเกาะดอนโขง พักที่เกาะดอนโขง

วันที่สาม นั่งเรือล่องมหานทีสีทันดรไปชมน้ำตกหลี่ผีก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากเซ ปากซอง สาละวัน ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,500 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.5 : จำปาสัก สาละวัน เซกอง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้จำปาสักสาละวันเซกองนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลอ้อมกอดของธรรมชาติ หนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่
วันแรก ไป
เมืองจำปาสักปราสาทวัดพู ขึ้นเขาไปเมืองปากซองแวะเที่ยว น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง เข้าที่พักเมืองปากซองอากาศเย็นทั้งปี
วันที่สอง แวะ
ไร่ธนาทร ชมน้ำตกเซกะตาม น้ำตกหัวคน แล้วเข้าแขวงสาละวันไปชม น้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง พักรีสอร์ทริมน้ำตก
วันที่สาม ไปน้ำตกผาส้วม แวะตลาดดาวเรือง ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็กของฝากก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก สาละวัน เซกอง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,500 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.6 : เที่ยวสี่แขวงภาคใต้ลาว จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน

เที่ยวลาวใต้ตามโปรแกรมนี้เที่ยวลาวใต้ทั้งทีเอาให้ครบเกือบทุกที่ เน้นที่เที่ยวที่ผู้คนนิยมเที่ยวกันในสี่แขวงภาคใต้ลาว จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ และสาละวัน
วันแรก ปราสาทวัดพู น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง เมืองปากซอง
วันที่สอง ไร่ธนาทร น้ำตกเซกะตาม น้ำตกหัวคน น้ำตกตาดแฟก น้ำตกตาดเลาะ ตาดฮัง สาละวัน

วันที่สาม น้ำตกผาส้วม ตลาดดาวเรือง น้ำตกคอนพระเพ็ง เกาะดอนโขง
วันที่สี่ น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร ด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 6,700 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,092
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,527
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY