• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL9.1 เที่ยวสิบสองปันนา เชียงรุ้ง ทัวร์จีน
KL 9.1 ทัวร์จีน เยือนสิบสองปันนา ไปรถ กลับรถ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์จีน เขยลาวทัวร์
ทัวร์จีน สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน
 
สิบสองปันนาศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงรุ้งมณฑลยูนนานจีน อารยธรรมเชื้อชาติชาวสิบสองปันนาใกล้เคียงกับชาวไทยภาคเหนือจนแยกกันไม่ออก สิบสองปันนาหรือสิบสองพันนาเป็นต้นกำเนิดไทลื้อแถบภาคเหนือของไทยยังคงสื่อภาษากันได้ โชว์พาราณศรีที่สิบสองปันนายิ่งใหญ่อลังการ์ เที่ยวแบบสบายตามสไตย์เขยลาวทัวร์
 
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : จีน
เที่ยวเมือง : เชียงรุ้ง กาลันป้า
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : ไปรถ - กลับรถ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 9.1 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก   :    เชียงของ – เชียงรุ้ง
เช้าบ่าย


เย็น
รับคณะออกเดินทางไปด่าน อำเภอเชียงของ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนั่ง Shuttle Bus ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 สู่ลาวที่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว นั่งรถปรับอากาศ เดินทางต่อไป เมืองหลวงน้ำทา ผ่านหมู่บ้านลาวสูง บนยอดดอย ภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงามมาก

เข้าสู่ประเทศจีนที่ เมืองบ่อหาน ผ่านเมืองหล้า บรรยากาศสองข้างถนนตัดใหม่สวยงามผ่านภูเขาลอดอุโมงค์กว่า 26 อุโมงค์

ถึง เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งได้รับสมญานามเมืองนกยูง เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ช้อปที่ถนนคนเดินก่อนเข้าที่พัก
 
วันที่สอง   :    สวนป่าดงดิบ – พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา - ล่องเรือสำราญ
เช้าบ่าย
เย็น
เข้าชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงของสัตว์นานาชนิด มีนกยูง มากกว่า500 ตัวที่บินลงมารับอาหาร คณะสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับนกยูงได้ หลังจากนั้นพาคณะไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ แล้วเดินเลยไปชม น้ำตกมังกร 

แวะพิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา อาคารแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิบสองปันนา สัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ล่องเรือสำราญ ไปตามแม่น้ำล้านช้างเรียกตามจีน คนไทย-ลาวเรียกแม่น้ำโขง เรือบรรจุคนได้กว่า 500 คน เพื่อดูทิวทัศน์และบรรยากาศทางน้ำ มีการแสดงศิลปะจีนให้ชม พร้อมชิมของว่างบนเรือ
 
กลับถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารแบบไตลื้อ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามระหว่างรับประทานอาหาร ก่อนเข้าชมการแสดงยิ่งใหญ่ตระการตา โชว์พาราณศรี วัฒนธรรมที่หลงเหลือศิลปะชั้นยอดที่หาชมได้ยากยิ่ง  
 ​
วันที่สาม   :    เชียงรุ้ง – เมืองหล้า
เช้า
บ่ายเย็น
แวะ ตลาดเช้าไตลื้อ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไตลื้อ สินค้าพื้นบ้านมีจำหน่ายมากมาย 
สู่ บ้านไตลื้อห่อป้อง หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไตลื้อ บ้านไม้ทรงโบราณที่ยังคงรักษาไว้อย่างดี เดินเข้าไปในตัวบ้าน ทักทายพูดคุยกันรู้เรื่อง มีสินค้าที่ระลึกจำหน่าย 
เข้า สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล ท่านได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญเป็นอย่างมาก ว่าเป็นผู้นำจีนมาสู่ความเป็นสาธารณรัฐ เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านประธานเหมาเจ๋อตุง ด้านหลังมี เจดีย์ขาว หรือเจดีย์ 8 เหลี่ยม เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมากที่ วัดป่าเจ เป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา 

นำชมเมืองใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง หรือ เก้าท่าสิบสองปันนา อยู่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ ช้างเจี้ยงของเมืองเชียงรุ้ง ภายในประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สินค้าหัตถกรรม โรงแรมพร้อมพรั่งจากนั้นชมแหล่งชาโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก และช้อปปิ้งตามอัธยาสัย

เดินย่ำราตรีเมืองเชียงรุ้งอีกครั้งก่อนอำลาวันพรุ่งนี้ หาซื้อสินค้าราถูก และชิมอาหารพื้นเมือง 
 
วันที่สี่   :    เมืองหล้า – ห้วยทราย – เชียงของ
เช้า เดินทางไปยังด่านชายแดนจีน-ลาว ผ่านพิธีการเดินทางเข้าสู่ลาว แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทรายข้ามแม่น้ำโขงสู่ อำเภอเชียงของ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 9.1 ทัวร์จีน เยือนสิบสองปันนา ไปรถ กลับรถ 4 วัน 3 คืน
 
จำนวน 8-10 ท่าน 15-17 ท่าน 18-20 ท่าน 30-35 ท่าน 40 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 10,900 10,500 9,500 9,000 8,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าทำวีซ่า       
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-สิบสองปันนา ตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 11 มื้อ
ค่าที่พัก 3 คืน

ค่าเข้าชมการแสดงโชว์ พารานาศรี คนละ 750 บาท
ค่ามัคคุเทศก์จีน ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์เดินทางจากต่างจังหวัดฝั่งประเทศไทย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาทในวันจอง ส่วนที่ เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน                                           
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 10 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 16วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 9.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 38
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,928
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 30/11/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY