• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL9.2 เที่ยวสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง เครื่องในไทย 4 วัน
KL9.2 เที่ยวสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง เครื่องในไทย 4 วัน
เที่ยวคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์จีน เขยลาวทัวร์
ทัวร์สิบสองปันนา ประเทศจีน
 
เที่ยวสิบสองปันนา สำหรับท่านที่เบื่อนั่งรถไกลนั่งเครื่องไปกลับฝั่งไทย แล้วนั่งรถเที่ยวสิบสองปันนาเมืองเชียงรุ้งมณฑลยูนนานจีน อารยธรรมเชื้อชาติชาวสิบสองปันนาใกล้เคียงกับชาวไทยภาคเหนือจนแยกกันไม่ออก ยังคงสื่อภาษากันได้ พร้อมชมโชว์พาราณศรีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ :จีน
เที่ยวเมือง : เชียงรุ้ง กาลันป้า
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : ไปรถ - กลับรถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
 
วันแรก : กรุงเทพมหานคร - เชียงราย – เชียงของ - หลวงน้ำทา 
05.30 คณะพร้อมกันทิ่ สนามบินดอนเมือง เชคอิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3203
07.05 ออกจากสนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ เชียงราย รับประทานอาหารบนเครื่อง
09.15 ถึง สนามบินเชียงราย แล้วนั่งรถยนต์ต่อมุ่งหน้าสู่ อ.เชียงของ

บ่าย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 สู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
ไปตามถนนหมายเลข R3 ถนนตัดใหม่สภาพเส้นทางเป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วงทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามด้วยธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปี

เย็น ถึง หลวงน้ำทา เดินถนนคนเดินเมืองหลวงน้ำทา เข้าที่พัก โรงแรม
 
วันที่สอง : หลวงน้ำทา - เชียงรุ้ง
เช้า ไป ด่านบ่อเต็น ชายแดนลาวเข้าสู่ประเทศจีนที่ เมืองบ่อหาน ผ่านเมืองหล้า บรรยากาศสองข้างถนนตัดใหม่
สวยงามผ่านภูเขาลอดอุโมงค์กว่า 26 อุโมงค์สู่ เมืองเชียงรุ้ง

บ่าย 
ถึง เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งได้รับสมญานาม เมืองนกยูง จากนั้นเข้าชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงของสัตว์นานาชนิด มีนกยูง มากกว่า500 ตัวที่บินลงมารับอาหาร คณะสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับนกยูงได้ หลังจากนั้นพาคณะไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ แล้วเดินเลยไปชม น้ำตกมังกร
เข้าชม วัดเมืองลื้อ วัดใหม่ที่จีนทุ่มเงินสร้างมหาศาลเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยืนเด่นบนเชิงเขาใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา  พม่า ใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้

เย็น รับประทานอาหารแบบไตลื้อ พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงาม ก่อนเข้าชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โชว์พาราณศรี วัฒนธรรมที่หลงเหลือ ศิลปะชั้นยอดที่หาชมได้ยากยิ่ง  ก่อนเข้าที่พัก
 
วันที่สาม : เชียงรุ้ง – เมืองหล้า
เช้า เข้า สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล ท่านได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญเป็นอย่างมาก ว่าเป็นผู้นำจีนมาสู่ความเป็นสาธารณรัฐ เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านประธานเหมาเจ๋อตุงมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ ทางรัฐบาลสิบสองปันนา จึงสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก มีเจดีย์ขาว หรือเจดีย์ 8 เหลี่ยมสถาปัตยกรรมที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก 
ไปเมือง กาลันป้า หรือ เมืองฮัม เข้าชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อ วัฒนธรรมต้นกำเนิดของชาวล้านนา สัมผัสวัฒนธรรมไตลื้อแท้ๆที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะการสร้างบ้าน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไตลื้อ ภายในหมู่บ้านมี วัดมหาสุทธาวาส หรือ วัดสวนหม่อน ที่มีความงดงามมาก ศิลปกรรมชั้นสูง อ่อนช้อย ต้นกำเนิดศิลปะล้านนาและล้านช้างที่โดดเด่น

บ่าย เข้าชม ถ้ำเมืองหยวน ที่มาของตำนานพ่อทรพาลูกทรพี ที่เล่าขานมานานจากทุ่งนากว้างใหญ่แห่งสิบสองพันนา ภายในมีหินงอกหินย้อยลำธารเลียบข้างทางเดินประดับไฟสวยงามบริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ำจะมี วัดหลวงเมืองหยวง  นำท่านสักการะบูชาเทวรูปที่นี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางต่อไปเมืองหล้า

เย็น เดินย่ำราตรีเมืองหล้า หาซื้อสินค้าราถูก และชิมอาหารพื้นเมือง เข้าที่พัก เมืองหล้า
 
วันที่สี่  : เมืองหล้า – เชียงของ
เช้า เดินทางไปยังด่านชายแดนจีน-ลาว ผ่านพิธีการเดินทางเข้าสู่ลาว แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทรายข้ามแม่น้ำโขงสู่ อำเภอเชียงของ

บ่าย ถึง อำเภอเชียงของ แล้วออกเดินทางไป สนามบินเชียงราย
21.40 สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3206 นำคณะออกจากสนามบินเชียงราย
23.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
    
อัตราค่าบริการต่อท่าน
KL9.2 ทัวร์จีน เที่ยวสิบสองปันนา ไปรถ กลับรถ 4 วัน(เครื่องในไทย)
 
จำนวน 8-10 ท่าน 15-17 ท่าน 18-20 ท่าน 30-35 ท่าน 40 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 15,900 14,900 14,500 13,000 12,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพมหานคร - เชียงราย
ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว - จีน 
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 12 มื้อ
ค่าที่พัก 3 คืน / พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท

ค่าเข้าชมโชว์พาราณศรี
ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
Y รูปถ่าย 2 นิ้วหน้าเต็ม จากร้านถ่ายรูป พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น 
šกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบแบบฟอร์มขอวีซ่าจีน
šส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงไปตามที่อยู่บริษัทฯล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การจองทัวร์
เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 4,000 บาท ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 20 วัน เข้าบัญชี นายไพโรจน์ แก้ววงษา ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่  361-239008-7                                                        
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกเดินทาง ภายใน 8-14 วันคืนเงินมัดจำ 1,000 บาท
หลัง 7 วันไม่คืนเงินมัดจำ
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 3,090
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,560,869
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 30/11/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 พฤศจิกายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY