• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL8.5 เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน พินอูลวิน ทัวร์พม่า
 
KL8.5 ทัวร์พม่า เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน พินอูลวิน
เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน พินอูลวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
 
เที่ยวพม่าลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวพุกามเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงกุนเที่ยวเจดีย์มิงกุน นั่งรถขึ้นเขาสู่เมืองหนาวเที่ยวเมืองพินอูลวิน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ
 
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : พม่า
เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูลวิน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : เครื่องบิน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก : กรุงเทพ – มัณฑะเลย์
07.30
10.50
12.15
บ่าย

เย็น


 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ  เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย
บินสู่เมืองมัณฑะเลย์โดยเที่ยวบินที่ FD244 มีอาหารว่างบนเครื่อง
ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วมุ่งหน้าสู่มัณฑะเลย์ 
นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ อดีตพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่ม ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่ฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึ้นมา
นำชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่างโดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
ไปวัดกุโสดอร์ที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของ เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้ง เมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
พัก โรงแรม ริมแม่น้ำอิระวดี
 
วันที่สอง : มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน
 เช้าบ่าย17.30  
นั่งรถยนต์จากมัณฑะเลย์เดินทางสู่เมืองพินอูลวิน
ถึง เมืองพินอูลวิน หรือเมย์เหมี่ยว ถูกสร้างให้เป็นสถานที่ตากอากาศของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ หนีอากาศร้อนที่เมืองมัณฑะเลย์มาอยู่ที่เมืองพินอูลวินนี้ ปัจจุบันยังปรากฏสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบสถ์สไตล์โคโรเนียลอันงดงามมากมายนมัสการพระมหาอันกูกันธาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ ตำนานเล่าว่าคนจีนนำผ่านบริเวณนี้เกิดผลัดตกลงมาจากรถ พยายามทุกวิถีทางแต่ไม่สามารถนำกลับขึ้นรถได้ ชาวเมืองจึงทำพิธีประดิษฐานไว้และเคลื่อยย้ายได้อย่างง่ายดาย
นั่งรถม้าสไตล์ซินเดอเรลล่าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวสวนพฤกษศาสตร์กันดอร์จี ที่ใหญ่ และมีการจัดประดับประดาดอกไม้เมืองหนาวสวยงาม มีหอคอยสูงให้ขึ้นดู คนอังกฤษเรียกที่นี่ว่าสวนคิว(Kew Garden)
นำท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองมีหอนาฬิกาเพอเชลทาวน์เวอร์ สูงโดดเด่นสวยงาม แวะชมตลาดพินอูลวิน เสน่ห์ที่นี่คือ สีสันของผักผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งพินนอูลวินถือเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายของเมียนม่าร์ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบญจมาศ ดอกแอสเทอร์ ดอกกลาดิโอลัส (ซ่อนกลิ่นฝรั่ง) บลูเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ สับปะรด องุ่น  พีช พลัม แม็กโนเลีย และกาแฟนำพาคณะเดินทางกลับ เมืองมัณฑะเลย์
กลับถึง เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขา
วันที่สาม  :  มัณฑะเลย์ – พุกาม
เช้า
08.20
08.50
บ่ายเย็น
เดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดง เพื่อนั่งเครื่องไป เมืองพุกาม
แอร์ม่านอัตนาพร เที่ยวบินที่ 7Y651ออกจากสนามบินมัณฑะเลย์
ถึงเมืองพุกามนำนมัสการพระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นมหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 5 ของเมียนม่าร์ เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ ภายในมีหอผีนัต ผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สถูปดั้งเดิมของเมียนม่าร์โดยแท้
จากนั้น
เข้าชมวัดอนันดามีวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม เป็นวัดสีขาวมองเห็นได้ชัดเจน มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
พาชมวัดมนุหาโครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยผู้สร้าง
หลังอาหารกลางวันนำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน  ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเมียนม่าร์
ถึง วัดกุบยางกี โดดเด่นด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม
ชม วัดติโลมินโล มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
ชม วิหารธรรมยันจี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกามสร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายเล่าต่อกันมา
เตรียมเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเลเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้
ช่วงรับประทานอาหารชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เข้าที่พัก โรงแรม เมืองพุกาม
 
วันที่สี่  :  พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มิงกุน
เช้า
08.05
08.35

บ่าย
บริการอาหารเช้า(6)ที่โรงแรม ก่อนออกเดินทางไปสนามบินพุกาม
แอร์ม่านอัตนาพร เที่ยวบินที่ 7Y131 นำคณะบินกลับเมืองมัณฑะเลย์
ถึงเมืองมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ เป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ผ่านภูเขาสกาย ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ
เดินย่ำ สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีข้าม ทะเลสาบคองตามัน ยามพระอาทิตย์อัสดง ยามเย็นสวยงาม
ลงเรือลำใหญ่ ล่องน้ำอิระวดี สู่เมืองมิงกุน ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุงอีกฝาก ขึ้นฝั่งมิงกุน สิงห์คู่ขนาดใหญ่และภาพ เจดีย์มิงกุน ที่สร้างได้แค่ฐานแต่มีความยิ่งใหญ่มาก เฉพาะฐานสูงเท่ากับตึก 5 ชั้นเลยทีเดียว หากสร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใกล้กันมีระฆังยักษ์มิงกุน สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน้ำหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังที่ตีดัง ระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้วปัจจุบันระฆังยักษ์มิงคุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำชม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิระวดีมอิรวดี พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรัก อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีที่สิ้นพระชนม์ไปก่อน เจดีย์สีขาวบริสุทธิ์สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงามชื่อเจดีย์พญาเธียรดาน ที่งดงามนี้สร้างเพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์และมหานทีสีทันดร
พัก โรงแรม เมืองมัณฑะเลย์ 
 
วันที่ห้า  :  มัณฑะเลย์ – กรุงเทพมหานคร
04.00

12.45
15.00
นำท่านเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์และนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของเมียนม่าร์ ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุตประดิษฐานที่วัดสร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด ในเมียนม่าร์ โดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก
กลับโรงแรม เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทางไปสนามบิน
สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD247 นำคณะกลับประเทศไทย มีอาหารบนเครื่อง
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
KL8.5 พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน พินอูลวิน ไปเครื่อง-กลับเครื่อง 5 วัน 4 คืน (แอร์เอเชีย)
 
จำนวน 4-6 ท่าน 8-10 ท่าน 15-18 ท่าน 20-26 ท่าน 30-35 ท่าน
ค่าบริการ 29,500 26,500 25,300 24,900 24,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ
ค่าอาหาร  จำนวน 12 มื้อ
ค่าที่พัก 4 คืน / พักเดี่ยว เพิ่ม 5,000 บาท
ค่ามัคคุเทศก์พม่า ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
œค่าเดินทางไปสนามบินดอนเมือง 
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่ากระเป๋าขึ้นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
šส่งสำเนาหนังสือเดินทางในวันจอง
š
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงไปตามที่อยู่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน


การจองทัวร์
เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 10,000 บาท ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 45 วัน                                  
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือส่งไลน์สลิปโอนเงินไปที่ ID: kheylaos
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกเดินทางภายใน 20-30 วัน คืนเงินมัดจำ 5,000 บาท
ยกเลิกเดินทางภายใน 15-19 วัน คืนเงินมัดจำ 2,000 บาท

ยกเลิกเดินทาง 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ 
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL8.5 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 414
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,150
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY