• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL7.4 พนมเปญ นครวัด นครธม ปราสาทบายน ตาพรหม บันทายศรี
KL 7.4 เที่ยวพนมเปญ เสรียมเรียบ ไปรถ-กลับรถ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์นครวัด เที่ยวนครวัด นครธม พนมเปญ ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสรียมเรียบ 4 วัน 3คืน
 
วนรอบโตนเลสาบไปเที่ยวพนมเปญเข้าวังจตุรมุข วัดพนม ล่องเรือแม่น้ำจตุรมุข โตนเสลง ถึงเมืองเสรียมเรียบเที่ยวนครวด นครธน ปราสาทบายน วัดตาพรหม ปราสาทบันทายศรี และล่องเรือโตนเลสาบ วัดหัวกระโหลก
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
เที่ยวเมือง : พนมเปญ เสรียมเรียบ
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : ไปรถ - กลับรถ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 7.4 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  ด่านพรมแดน – พระตะบอง – พนมเปญ
เช้า


บ่าย


เย็น
คณะถึง ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีการข้ามแดน(VIP) ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาที่ด่านปอยเปต นั่งรถมุ่งหน้าสู่ กรุงพนมเปญ ผ่านเมืองศรีโสภณ โพธิสัตว์ กำปงชนัง

ถึง กรุงพนมเปญ 
ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนสายน้ำ จัตุรมุข ที่แม่น้ำ 4 สายไหลมาบรรจบกัน มีม่านพระราชวังจตุรมุขมีวังเขมรินทร์เป็นฉากหลัง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสวยงาม

ท่องราตรีกรุงพนมเปญ หรือเข้าที่พัก โรงแรมกรุงพนมเปญ(ตามอัธยาสัย)
วันที่สอง  :  พนมเปญ – เสียมเรียบ
เช้า
บ่าย


เย็น
ชมวัดพนม วัดเก่าแก่สร้างบนภูเขากลางกรุงพนมเปญเป็นที่เคารพของชาวกัมพูชามาก ตำนานเล่าว่านางเปญเป็นผู้พบพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์ลอยน้ำมาจึงมอบให้พระยาคูขี้หอม พระครูยอดแก้วแห่งล้านช้างสร้างวัดนี้ขึ้น กรุงพนมเปญตั้งชื่อตามชื่อวัดนี้ ในโบสถ์มีพระหน้าแดง ดูเหมือนพระเขินดูแปลกตา                   เข้า พระราชวังจตุรมุข พระราชวังหลวงแห่งนี้ออกแบบโดยชาวเขมรและก่อสร้างโดยฝรั่งเศส ประกอบด้วยวังเขมรินทร์ พระสถูปเจดีย์ วัดพระแก้ว และพระเจดีย์เงินที่สะท้อนแสงระยิบระยับไปด้วยทองที่ประดับประดา ผู้เข้าชมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพที่ปกคลุมร่างกายตั้งแต่หัวไหล่จนถึงขา
ไปพิพิธภัณฑ์โตนสเลง เป็นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด  เดิมเป็นโรงเรียน แต่ภายหลัง เขมรแดงเปิดเป็นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษรวมกันอยู่ที่นี่นับพัน และมีนักโทษนับสิบคนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละวัน มีภาพถ่ายของนักโทษและคำอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไป ตลาดกลาง สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงพนมเปญ ออกแบบตึกสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลมองดูคล้ายดอกบัวเขมร สินค้ามีให้เลือกมากมาย

ถึง เมืองเสรียมราฐ เข้าที่พัก โรงแรมเมืองเสรียมเรียบ
วันที่สาม  :  นครธม - บายน - ตาพรหม - บันทายศรี - นครวัด
เช้า


บ่าย


เย็น
นำคณะสู่ นครธม ผ่านสะพานชักนาคดึกดำบรรพ์ มองเห็นปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้วอีกฝั่งเดินจากลานช้างปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ผ่านปราสาทพิมานอากาศ
เข้าชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งจักรวาลสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัวปราสาทสลักรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่จ้องมองเราทุกทิศ รอยยิ้มแห่งบายน ประทับใจยิ่งนัก
จากนั้น
เข้าชม ปราสาทตาพรหม ที่ซ่อนตัวในป่าลึกใต้ต้นสะปงขนาดใหญ่ ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต รากสะปงยักษ์ที่แผ่รากเกาะกุมตัวปราสาทเป็นภาพที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นตา จากนั้น

นำท่านไปชมปราสาทบันทายศรี ปราสาทที่มีการแกะสลัดงดงามที่สุดด้วยหินสีชมภู ต่างยกย่องจากผู้คนที่ไปเที่ยวชมว่า ปราสาทบันทายศรีเปรียบเสมือนรัตนชาติแห่งกัมพูชา
ชม
ความยิ่งใหญ่อลังการ์ของมหาปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์โบราณสร้างได้อย่างน่าทึ่ง  ปราสาทนครวัดพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของพระวิษณุเทพในศาสนาฮินดู สุดยอดแห่งปราสาทหินทั้งมวลที่ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรงได้อย่างวิจิตรพิศดาร ผู้ที่ไปเยือนเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทนครวัด ต่างรำพึงออกมาว่าใครยังไม่เห็นอย่าพึ่งตาย

หลังรับประทานอาหารท่องราตรีหรือเที่ยวชมตลาด NIGHT MARKET(ตามอัธยาสัย)
วันที่สี่  :  โตนเลสาบ – องค์เจก องค์จอม – วัดหัวกระโหลก - ชายแดน
เช้าบ่าย
สักการะศาลเจ้า องค์เจก-องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง มีฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมาก อาศัยบารมี
นำชมวัดหัวกระโหลกหรือวัดใหม่ตามชาวกัมพูชาเรียกกัน วัดที่เก็บหัวกระโหลกคนตายช่วงสงครามไม่มีญาติ นำมาเก็บรักษาไว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้และเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นพิษภัยของสงคราม
นำท่านนั่งเรือสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนค์ ผ่านชุมชนชาวเวียดนามใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัยกระจายกลางน้ำวิถีชีวิตน่าสนใจ กว้างและยาวมากจนปรากฏในแผนที่โลกเลือกชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ มีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้งเครื่องประดับและไม้แกะสลัก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเสรียมเรียบ

นำคณะเดินทางกลับสู่ด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา เลือกซื้อสินค้าราคาถูกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 7.4 พนมเปญ เสรียมราฐ ไปรถ-กลับรถ 4 วัน 3 คืน
 
จำนวน 8-10 ท่าน 14-18 ท่าน 20-24 ท่าน 26-30 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 9,500 9,300 8,400 7,900 7,300
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย - กัมพูชา (VIP)
ค่าเข้าชมปราสาท 37 USD ค่าล่องเรือจตุรมุข-โตนเลสาบ ค่าสถานที่
ค่ารถยนต์นำเที่ยวกัมพูชาตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 11 มื้อ
ค่าที่พัก 3 คืน

ค่ามัคคุเทศก์กัมพูชา ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์รับ-ส่งด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาส่งในวันจอง
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 30% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 7.4 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 135
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,004
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,439
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY