• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL6.4 ดาลัด นาตรัง มุยเน่ โฮจิมินห์ซิสตี ไบกลับรถ 7 วัน
KL 6.4 ดาลัด นาตรัง มุยเน่ โฮจิมินห์ซิสตี้ ไปกลับรถ  7 วัน
เที่ยวดาลัด นาตรัง โฮจิมินห์ มุยเน่ ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ เขยลาวทัวร์
ทัวร์เมืองนาตรัง มุยเน่ โฮจิมินห์ ดาลัด
 
เลือกที่เที่ยวสำคัญเมืองดาลัด นาตรัง มุยเน่ โฮจิมินห์ซิสตี้แบบเจาะลึก นั่งรถทั่วเวียดนามภาคใต้ 7 วัน
วันแรก เข้าด่
านช่องเม็ก
อุบล ผ่านอัตตะปือลาว พักเปล์กูเวียดนาม
วันที่สอง ไป
เมืองนาตรังเที่ยววัดพูนากา วัดลองเซิน ล่องเรืออ่าวนาตรัง
วันที่สาม ไปเมืองดาลัดถึงบ่ายเที่ยววังเบ๋าได่ วัดมังกรแก้ว นั่งกระเช้า วัดจุ๊บหลำ สวนดอกไม้เมืองหนาว ราตรีถนนคนเดิน
วันที่สี่ ไปมุยเน่เที่ยวบ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว
วันที่ห้า ถึงโฮจิมินห์ซิสตี้เข้าวังเอกภาพ โบสถ์นอร์เทอดาม ไปรษณีย์ ศาลาว่าการโฮจิมินห์ซิสตี้ ตลาดเบนทรัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไซง่อน
วันที่หก ย้อนกลับเข้าลาว พักเมืองกอนตูมเวียดนาม
วันที่เจ็ด เข้าลาวแวะชมน้ำตกเซกะตาม ออกด่านช่องเม็กไทย
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 6.4 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก :  อุบลราชธานี - จำปาสัก - อัตตะปือ - เปล์กู
เช้าบ่าย

เย็น
เข้าด่านด่านพรมแดนช่องเม็กอุบลราชธานี ผ่านพิธีการข้ามแดนเข้าสู่ลาวแขวงจำปาสัก ข้ามแม่น้ำโขงผ่านเมืองปากเซ แล้วออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวเมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทางผ่านแขวงเซกอง สู่แขวงอัตตะปือ

ขึ้นเขาสายภูหลวงทิวเขาสลับซับซ้อนป่าดงดิบรายรอบถนนเส้นทางใหม่ สวยกว่าทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อลาว-เวียดนามถึง ด่านพูเกือ ผ่านพิธีการข้ามแดนเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านโบวี เข้าเมือง กอนตูม
yesแวะชม พิพิธภัณฑ์ดั๊กโต บ้านหลังคาสูงโดดเด่น แล้วเลยไปชม โบสถ์ไม้สัก ขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ก่อนออกเดินทางเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เปล์กู                            

ถึง เมืองเปล์กู เมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนเหนือเข้าที่พัก โรงแรม ฮองอันยาลาย (4 ดาว)
วันที่สอง :    เปลย์กู - บานเมทวด - นาตรัง
เช้า

บ่าย

เย็น
ออกเดินทางสู่เมืองนาตรัง ทะลุเลียบชายทะเลตามเส้นทางหมายเลข 1 ทิวทัศน์สวยงามมาก

yesล่องเรือชมอ่าวนาตรัง ชมความสวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยเมืองนาตรัง โดยมีภูเขาเป็นฉากหลังแล้วยังได้ชมเกาะน้อยใหญ่ โดยเฉพาะเกาะวันพิสรัลซึ่งเป็นไข่มุกแห่งเวียดนามที่ใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาล เผยแพร่อวดสายตาชาวโลก มีกระเช้าเชื่อมจากฝั่งสู่เกาะ มองเห็นพิพิธภัณฑ์ปลาที่ออกแบบเป็นเรือสำเภาโบราณสวยงามแปลกตา
yesชมวัดพูนากาตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงาม เนินเขาริมฝั่งแม่น้ำบรรจบกับทะเลมีสะพานคู่ขนานที่เชื่อมต่อตัวเมืองทัศนียภาพที่สวยงามเมื่อมองจากวัดพูนากานี้ วัดพูนากาเป็นวัดของอาณาจักรจามปาที่เก่าแก่ สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก ภายในเป็นที่สักการะบวงสรวงเทพธิดาผู้สร้างดินไม้ข้าว แก่ชาวโลกรูปลักษณะเหมือนอุมาเทวีพระมเหสีของพระวิษณุแห่งลัทธิฮินดู แต่ชาวเวียดนามแต่งองค์ด้วยจีวรของพระพุทธศาสนา
yesเข้าวัดลองเซิน ตั้งอยู่บนเนินเขามังกรของเมืองนาตรัง  พระพุทธหินอ่อนองค์ใหญ่โดดเด่นบนยอดเขามองเห็นแต่ไกล ชาวไทยมีส่วนร่วมในการบูรณะวัดลองเซินนี้เป็นอย่างมาก แม้แต่พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขนาดใหญ่ที่นี่มีการแกะสลักภาษาไทยอยู่ใต้ฐาน ต้องเดินขึ้นบันได 152 ขั้น เพื่อนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัว  จากจุดนี้สามารถมองเห็นสภาพเมืองนาตรังได้ทั่ว
yesวิหารนาตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อไปเยือนนาตรัง ตั้งโดดเด่นบนเนินเขา คริสตชนทำมิชชา และสักการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หอระฆังที่วิหารนาตรังดูโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล บนยอดเขาริมทะเลยังมีตำหนักฤดูร้อนของจักรพรรดิเป๋าได่ ภายในนอกจากเปิดให้ชมที่พำนักและที่ทำงาน ยังมีแท่นพระอาสน์ให้แต่งชุดจักรพรรดิถ่ายภาพได้
yesเดินชายทะเลหาดนาตรัง สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เวียดนาม หาดทรายที่ขาวสะอาดเหยียดกว่า 10 กิโลเมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยต้นมะพร้าว และมีอนุสรณ์สถานการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ สัญลักษณ์ของเมืองนาตรังโดยมีศาลาว่าการสำนักงานเทศบาลนครนาตังโดดเด่นเป็นสง่าเป็นฉากหลัง โรงแรมที่พักกระจายรายล้อมหาดนาตรังหลายระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเวียดนาม
yesตลาดนาตรัง ถือเป็นตลาดไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ไข่มุกที่ตลาดนาตรังเป็นไข่มุกแท้ที่มีความแวววาวเปล่งประกายสวยงามยิ่งนัก ราคาไข่มุกที่นาตรังต่อรองราคาได้เล็กน้อย แต่มีปัญหาที่แม่ค้าพูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนเวียดนามภาคกลาง เงินบาทไทยใช้ยากเพราะไม่รู้จักค่าเงินบาท

รับประทานอาหารทะเลสดๆ อิ่มอร่อยก่อนเข้าที่พักโรงแรมริมชายหาดนาตรัง
วันที่สาม  :   นาตรัง –  มุยเน่
เช้าบ่าย


เย็น
อำลาเมืองนาตรังแล้วมุ่งหน้าสู่มุยเน่เมืองฟานเทียต ถึงมุยเน่เมืองชายทะเลสวรรค์บนดินกลางไอแดด yesแวะ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยงามเหลือเกิน ความสดสวยราบเรียบของผิวน้ำสะอาดตาคลาสสิคยิ่งนักสวยงามราวภาพวาด เรือหาปลาตัดกับแผ่นฟ้าผืนน้ำสีฟ้าสวยงามวิจิตรยิ่งนักความงดงามขั้นเทพของมุยเน่

yesชมเนินทรายแดงที่มุยเน่สวยแปลกที่รูปลักษณ์ไม่เหมือนใคร น้อยนักที่จะได้เจอเนินทรายสีแดงที่โดดเด่นที่มุยเน่นี้  ใกล้กันจะมีหุบเขาแดงงานสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ให้ความประทับใจอย่างยิ่งแก่ผู้ไปเยือน
yesชมความสวยงามดังสวรรค์บนดินของเนินทรายขาว ความสวยงามของหาดทรายขาวสวยงามเกินพรรณนา ทรายแก้วบริสุทธิ์ขาวนวลลมพัดพลิ้วกระเซ็นรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ เกินกว่าศิลปินคนใดจะสร้างสรรค์ได้เทียบทัน จับรถจิ๊ปสิงห์ทะเลทรายไต่เนินทรายขาวสูงลูกแล้วลูกเล่า แล้วทอดสายตาชมความงามเปรียบคลื่นน้อยใหญ่ รายล้อมด้วยทะเลสีเขียวมรกตอยู่เบื้องล่าง ช่างเป็นภาพที่สวยงามวิจิตรยิ่งนัก

รับประทานอาหารริมทะเลกับเมนูอาหารทะเลสดๆ เข้าที่พักRESORTเมืองมุยเน่
วันที่สี่  :   มุนเน่ - โฮจิมินห์ซิสตี้
เช้า


บ่ายเย็น
เดินทางเลียบทะเลจากมุยเน่สู่กรุงโฮจิมินห์ซิสตี้ วิถีชีวิตชาวประมงและสวนแก้วมังกรมากมายเรียงรายข้างถนน จนไม่อาจลืมเลือนความหมายข้างถนนที่สอนเราให้ได้ประสบการณ์

ถึงกรุงโฮจิมนห์ซิสตี้หรือไซง่อนในอดีตที่โด่งดังช่วงสงคราม
yesเข้าชมวังเอกภาพเคยใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ อาคารหลังเก่าโดนถล่มพังทลายแล้วสร้างขึ้นใหม่ ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติ และอุปกรณ์เครื่องใช้ช่วงสงครามที่ยังหลงเหลืออยู่
yesชม
วิหารนอร์เทอดามสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันโดดเด่น สร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังขนาบด้วย หอระฆังสูง ไม้กางเขนบนยอดหอสูงโดดเด่นเดิมชื่อวิหารไซง่อน เป็นที่นิยมของคู่บ่าวสาวมาทำพิธีมงคลถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่วิหารนอร์เธอดามนี้ วันละหลายคู่
yesเยี่ยมชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง อยู่ติดกันกับวิหารนอร์เธอดาม ก่อสร้างโดยสถาปนิกชื่อดัง GUSTAEV EIFFEL ชาวฝรั่งเศส ผู้ออกแบบหอไอเฟลของนครปารีสและเทพีสันติภาพของนครนิวยอร์ค อาคารทำการไปรษณีย์กลางที่นี่ถือได้ว่าเป็นไปรษณีย์แห่งแรกของเอเชียใต้
yesช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทรันสินค้ามีให้เลือกซื้อมากมายราคาถูก

รับประทานอาหารบนเรือพร้อมชมบรรยากาศสองฝากฝั่งกลางแม่น้ำไซง่อน ฟังดนตรีพื้นเมืองชมการแสดงโชว์ บรรยากาศสุดแสนประทับใจ ต่างกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตที่สุดยามค่ำคืน
วันที่ห้า  :   โฮจิมินห์ - ดาลัด
เช้า


บ่าย


เย็น
ไปเมืองดาลัดระหว่างทางแวะชม น้ำตกดามรี  น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ต้องลงลิฟท์แก้ว ชมความงามเบื้องล่างระทึกใจกับสายน้ำพุ่งกระโจนกระทบโขดหินเบื้องล่าง เป็นประกายไอน้ำสวยงามยิ่ง

ถึง เมืองดาลัด เพลินตากับอาคารบ้านเรือนที่ปลูกกระจายอยู่ตามเชิงเขา ลักษณะวิลล่าสไตล์ฝรั่งเศส จนดูเหมือน ปารีสตะวันออก อากาศตลอดปี 15-25 องศาเซลเซียส ทั้งเมือถูกประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาว ได้สมญานามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
yesวัด LINH PHUOC หรือ วัดมังกรแก้ว วัดพุทธนิกายเซนแบบฉบับของเวียดนาม ก่อสร้างวิจิตรมาก ตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิคหลากหลายสีสันมีเจดีย์ 7 ชั้นสูงเด่นสวยงามมาก รอบบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่ล้วนแล้วแต่สวยงามวิจิตรมีหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม


เดินชมและเลือกซ้อสินค้าราตรีถนนคนเดิน วางจำหน่ายริมถนน  อาคารบนเชิงเขาประดับไฟแสงสีสวยงามเพลินตา
วันที่หก  :   ยาตรัง - กอนตูม
เช้า
บ่าย
เดินเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่รวบรวมจัดสวนแสดงให้ชมมากมายหลายชนิด สมกับเป็นเมืองบุปผาชาติ และยังมีกล้วยไม้หลากหลายความงามให้ชมสุดแสนประทับใจ 
yesถ่ายภาพที่ระลึกจุดที่เห็นตัวเมืองดาลัดได้สวยที่สุด แล้วนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปจะได้ชมทิวทัศน์เมืองดาลัดจากเบื้องบน
yesลงที่วัดจุ๊บหลำเป็นวัดในลัทธิเซ็น ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์สวยงามมาก เพราะเป็นที่ผนวชของจักรพรรดิที่สละราชสมบัติทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ที่นี่ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งเต็มพื้นที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง

ออกเดินไปเมืองบานเมทวดเพื่อเตรียมกลับชายแดนเวียดนาม-ลาว
ถึงเมืองกอนตูมชายแดนเวียดนาม-ลาว เข้าที่พัก
วันที่เจ็ด  :  เวียดนาม- ลาว – อุบลราชธานี
เช้า


บ่ายเย็น
ออกชายแดนเวียดนามด่านโบอีเข้าด่านลาวที่ด่านพูเกือขึ้นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอีกครั้ง ผ่านแขวงอัตตะปือเข้าสู่แขวงเซกอง

yesแวะชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเซกะตามน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของลาว แม่น้ำหลายสายรวมกันลัดเลาะมาตามซอกเขาใหญ่ป่าดงดิบ แล้วพุ่งกระโจนจากหน้าผากระทบแผ่นหินเบื้องล่างเสียงดังกระหึ่มก้องป่า แล้วทอดยาวต่ออีกหลายชั้นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง

ถึงด่านช่อมเม็กอุบลราชธานีและซื้อสินค้าปลอดภาษีของฝากก่อนกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 6.5 นาตรัง มุนเน่ ไซง่อน ดาลัด ไปรถ- กลับรถ 7 วัน 6 คืน
 
จำนวน 6-8 ท่าน 14-18 ท่าน 20-28 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 18,000 17,500 15,900 12,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
ค่ารถยนต์นำเที่ยวเวียดนามตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 21 มื้อ
ค่าที่พัก 6 คืน

ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาส่งในวันจอง
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 1 เดือน วางเงินมัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 6.4 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 785
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,814,466
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY