• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL3.1 เมืองปากเซ ดอนโขง มหานทีสีทันดร เที่ยวลาวใต้
KL 3.1 ทัวร์ลาวใต้จำปาสัก ไป- กลับรถ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ หลี่ผี เมืองปากเซ ผาส้วม เขยลาวทัวร์
โปรแกรมเที่ยวลาวภาคใต้จำปาสักสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย เลือกเที่ยวเฉพาะที่สำคัญเข้าจำปาสักลาวใต้ช่วงสายไปเมืองปากซอง เที่ยวน้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วม แล้วกลับมาพักเมืองปากเซ วันที่สองไปไนแองการร่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง เที่ยวน้ำตกหลี่ผีล่องมหานทีสีทันดร ก่อนกลับแวะร้านสินค้าปลอดภาษีด่านช่องเม็ก
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 3.1 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - อุทยานบาเจียง
เช้าบ่ายเย็น
รับคณะเขต อ.เมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็กระยะทาง 90 กิโลเมตร ผ่านพิธีการข้ามแดนไทย-ลาว เข้าเมืองปากเซแขวงจำปาสัก นั่งรถชมเมืองหรือแวะตลาดดาวเรือง ก่อนขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่เมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง

ชมน้ำตกตาดเยืองสายน้ำจากภูเขาเทวดาที่ใสสะอาดตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าที่มาของเรื่องราวขาอ่อนสาวราว
ชม
น้ำตกคู่แฝดตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน                                                   
เดินชมความงามของน้ำตกผาส้วมที่ลือชื่อของการท่องเที่ยวลาวใต้ ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ จากนั้นไปชมน้ำตกบักแงวที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน
แวะชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลองชนเผ่าโบราณกลุ่มสุดท้ายที่หลงเหลือให้เราได้เห็น

สำหรับคณะตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไปจะจัดงานเลี้ยงให้ ดนตรีคาราโอเกะพร้อมชมการแสดงคณะนาฏศิลป์ของลาว เต้นบาสโลบ รำวงสาละวันโดยทางลาวจะฝึกเต้นจังหวะบาสโลบซึ่งเป็นจังหวะประจำชาติลาว ก่อนเข้าที่พัก โรงแรมเมืองปากเซ
วันที่สอง : น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี
เช้า
บ่ายเย็น
ออกเดินทางไปชม น้ำตกหลี่ผีนั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดรมหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ  สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กม. มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส ซากรถไฟไอน้ำวัดและเจดีย์ต้นแบบพระธาตุพนมที่พระยาคูขี้หอมสร้างไว้

ชมน้ำตกคอนพระเพ็งน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์  ทอดสายตาสัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงาม จนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้า ปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาวกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 3.1 ทัวร์ลาวใต้จำปาสัก ไป- กลับรถ 2 วัน 1 คืน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 15- 20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
โรงแรมระดับ 4 ดาว 5,000 4,800 4,500 3,900
โรงแรมระดับ 3 ดาว 4,500 4,300 3,900 3,700
โรงแรมระดับมาตรฐาน 4,000 3,800 3,600 3,400
หมายเหตุ - หากปรับลดไม่ไปตามโปรแกรมจะมีส่วนลดให้
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 4 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน

บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
บัญชีรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กที่ยังไม่ถ่ายบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 7 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 20% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                      แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-710210 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com, ID Line : kheylaos
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 3.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 409
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,145
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY