• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL1.3 เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียงไปกลับรถ 3 วัน
KL 1.3  เที่ยวลาวหลวงพระบาง ไปรถ-กลับรถ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง เที่ยวลาว โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์
ทัวร์หลวงพระบาง ประเทศลาว 3 วัน 2 คืน
 
วันแรก เข้าด่านหนองคายผ่านเวียงจันทน์ วังเวียง สู่หลวงพระบาง
วันที่สอง ซิสตี้ทัวร์หลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระราชวังหลวง น้ำตกกวางซี พระธาตุพูสี ตลาดมืด
วันที่สาม เดินทางกลับไทยด่านหนองคาย แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีด่านลาวก่อนกลับ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 1.3 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก   :  หนองคาย - หลวงพระบาง
เช้า

เย็น
เข้าด่านหนองคายข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านนครเวียงจันทน์ เมืองวังเวียงมุ่งหน้าสู่ หลวงพระบาง ผ่านผาตั้ง ผาล้อม ขึ้นพูขี้เฒ่า พูนม พูช้าง ชื่อตามจินตนาการ สวยงามแปลกตา แล้วขึ้นภูเขาสูงเฉียดฟ้า บรรยากาศสองข้างทางสวยงามจับใจ ทะเลหมอกที่สวยงามไหลเลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ในหุบเขา มองลงมาจากจุดชมวิวริมถนนหมู่บ้านลาวสูงธรรมชาติอันงดงามด้วยทิวเขา สลับซับซ้อน หลากหลายจินตนาการ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
        
ถึง หลวงพระบาง ช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม
วันที่สอง :    ซิสตี้ทัวร์ หลวงพระบาง
เช้าบ่าย
 

เย็น
ตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครได้ไปแล้วต้องร่วมตักบาตรด้วยความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง แสงอาทิตย์สีทองยามเช้ากระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย มีเรือนโบราณเป็นฉากหลังคลาสิคเหลือบรรยาย
เข้าชมวัดเชียงทองที่งดงามด้วยศิลปะล้านช้างที่โดดเด่นที่สุดในหลวงพระบาง วิหารหลวงอ่อนช้อยวิจิตรงดงามเอกลักษณ์ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง คล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน รอบข้างมีหอพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่
เข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวหรือพระราชวังหลวง เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ภายในจัดแสดงเครื่องทรงของที่ระลึกจากต่างประเทศมากมายด้านหน้ามีหอพระบางที่สร้างเป็นที่ประดิษฐานพระบางที่อัญเชิญมาจากกัมพูชา
ชมวัดวิชุนสร้างในรัชสมัยพระยาวิชุนยุคที่หลวงพระบางพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด ภายในมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
                          

ไปน้ำตกกวางซีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนให้หลงใหลหลวงพระบาง ธรรมชาติสร้าง น้ำตกกวางซีสวยงามวิจิตรอ่อนช้อยสวยงามยิ่งนัก สายน้ำจากภูเขาหินปูนที่ใสสะอาดสร้างธารน้ำตกเกินนักออกแบบจะเทียมทัน อ่างน้ำสีมรกตน่าลงแซ่เสียนี่กระไรเดิน

เลือกชมและซื้อสินค้าที่ตลาดมืด อีกรอบ เข้าที่พักหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ)
 
วันที่สาม   :  วังเวียง - เวียงจันทร์ - หนองคาย
เช้า
บ่าย
อำลาเมืองหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง
ถึงเมืองวังเวียงแวะถ่ายรูปที่ระลึกเมืองวังเวียง สายน้ำที่ใสสะอาดกว้างตื้นสองริมฝั่งทัศนียภาพสวยงาม โดยมีภูเขาหินปูนตระหง่านสูงเด่นสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังสวยงามเกินบรรยาย สมแล้วที่ได้รับสมญานามจากผู้มาเยือนว่าที่นี่แหละกุ้ยหลินเมืองลาว

ออกเดินทางเส้นทางสู่เวียงจันทน์ขึ้นภูเขาน้อยใหญ่ไม่ค่อยสูงนัก ลงจากเขาไปตามถนนตัดใหม่ที่ความวุ่นวายจอแจของรถยนต์และถนนไม่ค่อยดี ผ่านแม่น้ำงึมหรือแม่น้ำเงือกงูที่ไหลคดเคี้ยวเหมือนงูตัวใหญ่
ถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูก ก่อนข้ามไปหนองคาย กลับโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 1.3 หลวงพระบาง ไป-กลับรถ 3 วัน 2 คืน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 12 - 15 ท่าน 25 - 29 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
โรงแรมระดับ 3 ดาว 7,500 6,900 6,500 6,000
โรแรมมาตรฐาน 6,900 6,500 5,900 5,500
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

บริการเสริมพิเศษ
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
บัตรประชาชน
Y ส่งไปตามที่อยู่บริษัทฯ หรือแสกนแนบไฟล์ไปที่ Phairot@kl-tour.com
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาทในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 5 วัน                              แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 1.3 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,030
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,465
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY