• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL1.1 เที่ยวหลวงพระบาง ไปกลับเครื่อง 3 วัน
KL1.1 ทัวร์หลวงพระบาง ไปกลับแอร์เอเชีย 3 วัน
ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง เที่ยวลาว โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์
ทัวร์หลวงพระบาง ประเทศลาว
 
เที่ยวหลวงพระบางล่ำลือกันเรื่องนั่งรถขึ้นเขาทั้งตื่นเต้นและหวาดเสียว เที่ยวหลวงพระบางตามโปรแกรมนี้สะบายใจ
วันแรก ขึ้นเครื่องจากดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิไปลงหลวงพระบาง มีเวลาครึ่งวันไปเที่ยวน้ำตกกวางซี ขึ้น
ดอยพระธาตุพูสี ตลาดมืด
วันที่สอง ซิสตี้ทัวร์หลวงพระบาง เช้าวัดเชียงทอง บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง บ่ายเข้า
พระราชวังหลวง หอพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุน
วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว เก็บตกหลวงพระบาง ขึ้นเครื่องกลับ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  กรุงเทพมหานคร - หลวงพระบาง
12.01
14.10
15.30เย็น
คณะถึง สนามบินดอนเมือง เชคอินแอร์เอเชีย
เครื่องบินแอร์เอเชียนำคณะเหินฟ้าสู่หลวงพระบาง
ถึงหลวงพระบาง เข้าที่พัก โรงแรมเมืองหลวงพระบาง ทำธุระส่วนตัว
พาขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ ดอยพูสี นมัสการพระธาตุดอยพูสี แล้วเก็บภาพจากที่สูง 
สามารถเห็นตัวเมืองหลวงพระบางครบ 360 องศา              
                      
เดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เข้าที่พักหรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
 
วันที่สอง  :  ซิสตี้ทัวร์ หลวงพระบาง
เช้า

บ่าย
 


เย็น
ตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครได้ไปแล้วต้องร่วมตักบาตรด้วยความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง แสงอาทิตย์สีทองยามเช้ากระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย มีเรือนโบราณเป็นฉากหลังคลาสิคเหลือบรรยาย
เข้าชมวัดเชียงทองที่งดงามด้วยศิลปะล้านช้างที่โดดเด่นที่สุดในหลวงพระบาง วิหารหลวงอ่อนช้อยวิจิตรงดงามเอกลักษณ์ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง คล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน รอบข้างมีหอพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่
ไปชมถ้ำติ่งออกนอกตัวเมืองหลวงพระบาง แวะบ้านช่างไหหมู่บ้านที่ยึดอาชีพต้มเหล้ามาช้านานและมีสินค้าพื้นบ้านจำหน่าย ก่อนนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงขึ้นชมถ้ำติ่ง สถานที่เจ้ามหาชีวิตลาวในอดีตเสด็จมาสักการะเป็นประจำทุกปี

เข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวหรือพระราชวังหลวง เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ภายในจัดแสดงเครื่องทรงของที่ระลึกจากต่างประเทศมากมายด้านหน้ามีหอพระบางที่สร้างเป็นที่ประดิษฐานพระบางที่อัญเชิญมาจากกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชมวัดใหม่สุวันนะภูมารามเคยเป็นที่ประดฺษฐานพระบาง บูรณะต่อเติมจากเจ้ามหาชีวิตลาวหลายพระองค์ โดยเฉพาะพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ทรงยกวัดนี้เป็นวัดประจำราชกาล อุโบสถวัดใหม่สุวันนะภูมารามจะแตกต่างจากวัดอื่นมี ธาตุทรงบัวเหลี่ยม ทิศเหนือของวิหารหลวงเก่าแก่และมีความสำคัญมาก
ชมวัดวิชุนสร้างในรัชสมัยพระยาวิชุนยุคที่หลวงพระบางพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด ภายในมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
                          
เดินเลือกชมและซื้อสินค้าที่ตลาดมืด อีกรอบ เข้าที่พักหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  :  หลวงพระบาง - กรุงเทพมหานคร
เช้า
16.45
ไปน้ำตกกวางซีห่างจกตัวเมืองหลวงพระบางนั่งรถประมาณชั่วโมงครึ่ง
ถึงน้ำตกกวางซีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนให้หลงใหลหลวงพระบาง ธรรมชาติสร้าง น้ำตกกวางซีสวยงามวิจิตรอ่อนช้อยสวยงามยิ่งนัก สายน้ำจากภูเขาหินปูนที่ใสสะอาดสร้างธารน้ำตกเกินนักออกแบบจะเทียมทัน อ่างน้ำสีมรกตน่าลงแซ่เสียนี่กระไร

แอร์เอเชียนำคณะอำลาหลวงพระบางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 1.1 หลวงพระบาง ไปกลับเครื่อง จาก กทม. 3 วัน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 12 - 15 ท่าน 25 - 29 ท่าน 35 - 45 ท่าน
โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 13,500 13,000 12,500 11,900
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-หลวงพระบาง
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 6 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน / พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท

ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(passport) เดินทาง มีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ไม่ต้องมีรูปถ่าย
Y ส่งไปตามที่อยู่บริษัทฯ หรือแสกนแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 6,000 บาท ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน                                   
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 5 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL-1.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 402
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,138
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY