• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 วัดทุ่งศรีเมือง เที่ยวอุบลราชธานี ทัวร์ท้องถิ่น
วัดทุ่งศรีเมืองมีสถาปัตตยกรรมผสมผสานไทย พม่า ลาว
วัดทุ่งศรีเมืองมีลักษณะพิเศษผสมผสานสถาปัตยกรรมไทย พม่า ลาวเข้าด้วยกันความโดดเด่นของวัดทุ่งศรีเมืองอยู่ที่หอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย พม่า ลาว และพระอุโบสถที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบพื้นบ้านอีสานกับเมืองหลวงกรุงเวียงจันทร์กับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วัดทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๕-๒๓๘๙ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างวัดนี้คือท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล คณะภิบาลสงฆปาโมกข์ (สุ้ย) เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานี ในสมัยนั้นท่านได้เคยลง ไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่สถิตย์แห่งองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะมาเป็นพระหลักคำกลับขึ้นมาพำนักอยู่ที่วัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเจ้าคณะ ท่านได้นำพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศราชวรวิหารมายังอุบลราชธานี และได้สร้างหอพระพุทธบาทเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ช่างผู้ดำเนินการเป็นพระมาจากเวียงจันทร์ชื่อญาคูช่าง เป็นพระเถระมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมณีวนาราม และได้พำนักอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างหอพระพุทธบาทหลังนี้ สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย
พระอุโบสถหรือเรียกว่าหอพระบาทที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบพื้นบ้านอีสานกับเมืองหลวงกรุงเวียงจันทร์กับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือส่วนล่างเป็นฐานเอวขันธ์ บันไดจระเข้ และเฉลียงด้านหน้าคงเอกลักษณ์ของสิมอีสาน ส่วนบนหลังคาทรงจั่วมีชั้นลด ๒ ชั้น รายรำยอง ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ทวยและซุ้มประตู หน้าต่างแบบเมืองหลวง ส่วนลวดลายด้านหน้าบันสาหร่ายรวงผึ้งเป็นเอกลักษณ์ผสมอีสานกับเมืองหลวงแบบสิมวัดแจ้ง ภายในอุโบสถมีมีจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าทั้ง ๔ ด้านเน้นเนื้อหางานจิตรกรรมทางด้านพุทธประวัติ และทศชาติ โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก นอกจากนี้ยังได้แทรกสภาพวิถีชีวิตของผู้คนตลอดจนภาพผู้คนที่เป็นราษฎรทั่วไป
วัดทุ่งศรีเมือง เที่ยวเมืองอุบลต้องแวะดูสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยล้านนาล้านช้างพม่า
หอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ เพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกป้องกันไม่ให้มดปลวกไปกัดทำลาย มีลักษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย พม่าและลาว กล่าวคือลักษณะอาคารเป็นแบบไทยเป็นเรือฝาปะกน ขนาด ๔ ห้องภายในห้องที่เก็บ พระธรรมทุกด้านเขียนลงรักปิดทองส่วนของหลังคามีลักษณะศิลปะไทยผสมพม่าคือมีช่อฟ้าใบระกา แต่หลังคาซ้อนทับกันหลายชั้น แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมพม่าที่ส่งผ่านมายังศิลปะลาวล้านช้าง ส่วนลวดลายและสลักบนหน้าบันทั้ง ๒ ด้าน เป็นลักษณะศิลปะแบบลาวฝีมือชั้นสูงตรงส่วนฝาปะกนด้านล่างเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆ และลวดลายพันธุ์ไม้เป็นช่องๆ โดยรอบ ทำให้มีลักษณะแปลกตา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานี กรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซมและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
วิหารศรีเมือง เป็นเสนาสนะกลางเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ซึ่งเป็นพระคู่เมืองอุบลราชธานี เดิมที่อยู่วัดเหนือท่าแต่วัดเหนือท่าร้าง หลวงปู่พระครูวิโรจน์รัตโนบล ท่านจึงชลอมาประดิษฐาน เป็นพระประธานที่วิหารศรีเมือง พุทธรูปก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง ศิลปะลาว หน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๒ เมตร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 882
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,484,563
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 11/07/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 กันยายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY