• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL8.1 เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง ทัวร์เมียนม่าร์
KL8.1 ทัวร์พม่า เที่ยวพม่ามหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง 2 วัน
เที่ยวชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
 
เที่ยวชเวดากองพม่าเจดีย์ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก เจดีย์ชเวดากองถูกประดับด้วยเพชรนิลจินดาทองคำแท้รอบองค์เจดีย์ชเวดากองประเมินค่าไม่ได้ รอบองค์มหาเจดีย์ชเวดากองสวยงามดั่งแดนเนรมิตที่เดียวสุดคุ้ม กรุงย่างกุ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย
 
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : พม่า 
เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง
ระยะเวลา :  2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : Air Asia
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  กรุงเทพมหานคร - ย่างกุ้ง
05.40 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ  สายการบินแอร์เอเชีย
07.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD251 รับประทานอาหารบนเครื่อง
08.00 น.   ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
                นำคณะชม  พระธาตุเขี้ยวแก้ว จำลองจากวัดอนันดาเมืองพุกาม สร้างเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญ
                
มาจากประเทศจีน 
บ่าย          เข้าชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ฐานเจดีย์โปร่ง
                สามารถเดินเวียนชมพระพุทธรูปเก่าแก่รายล้อม ก่อนจะสักการะ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
                และชาวไทยที่นี่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธามาก ช้อปปิ้งที่ ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
เย็น          ชมความยิ่งใหญ่อลังการและนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากองได้ชื่อว่าเป็นเจดีที่สวยที่สุดในโลก ทุกมุมมอง
                ที่รายล้อมถูกเนรมิตให้งดงามดังอยู่ในสรวงสวรรค์ เหลืองอร่ามด้วยทองคำแท้ เพชร อัญมณีที่ประดับแสง
                ไฟที่ส่องกระทบช่วงกลางคืนทอแสงเรืองรองจนสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตา 

เย็น          รับประทานอาหารอาหารเลิศรส กิจกรรมสนุกๆ คาราโอเกะเพลงไทย พักย่างกุ้ง
 
วันที่สอง   :  ย่างกุ้ง - กรุงเทพมหานคร
เช้า          นำคณะชม พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี พระตาสวยที่สุดของพม่า พระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับ
               ศิลปะของไทย จากนั้นชม เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 และ
               ที่ประชุมสงฆ์โลก
บ่าย         แวะชมพระพุทธรูปหยกขาว พระลาภมุนี ที่สวยงามล่องน้ำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ จากนั้นแวะชม ช้างเผือก
               สัตว์คู่บารมีกษัตริย์ 3 เชือกเปิดให้ผู้คนทั่วไปชม แล้วเดินทางไปสนามบิน แมงกาดอล
17.50 น. สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD254 นำบินกลับกรุงเทพมหานคร
19.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ :  เที่ยวพม่าราคาประหยัด เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ ไปเครื่อง-กลับเครื่อง 2 วัน 1 คืน (แอร์เอเชีย)
 
จำนวน 4- 6 ท่าน 8-10 ท่าน 14-18 ท่าน 20-26 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 15,000 12,900 11,500 10,500 9,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการ ภาษีสนามบินกรุงย่างกุ้ง
ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง
ค่ารถยนต์นำเที่ยวพม่าตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 4 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่ามัคคุเทศก์พม่า ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางไปสนามบินดอนเมือง 
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่ากระเป๋าขึ้นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
บัตรประชาชน
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 2 เดือน วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาทในวันจอง ส่วนที่ เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน                        แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 707
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,085
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY